Ashley Marshall Photo: Blog https://www.ashleymarshallphoto.com/blog en-us 2015 Ashley Marshall Photography (Ashley Marshall Photo) Fri, 23 Jul 2021 19:56:00 GMT Fri, 23 Jul 2021 19:56:00 GMT https://www.ashleymarshallphoto.com/img/s/v-12/u384787053-o505125905-50.jpg Ashley Marshall Photo: Blog https://www.ashleymarshallphoto.com/blog 120 96 In Pictures: Warsaw, Poland, 2017 https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/11/in-pictures-warsaw-poland-2017 Photos from a recent trip to Warsaw, Poland.

PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Friday, Nov, 18, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall PolandPolandVisiting Warsaw, Poland, on Saturday, Nov, 19, 2017. Photo: Ashley Marshall

]]>
(Ashley Marshall Photo) ashley marshall photo photography poland warsaw https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/11/in-pictures-warsaw-poland-2017 Sun, 19 Nov 2017 19:00:00 GMT
In Pictures: Minsk, Belarus, 2017 https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/11/in-pictures-minsk-warsaw-2017 Photos from a recent trip to Minsk, Belarus.

Visiting Belarus, Minsk Pasazyrskiy Railway StationVisiting Belarus, Minsk Pasazyrskiy Railway StationVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Minsk Pasazyrskiy Railway StationVisiting Belarus, Minsk Pasazyrskiy Railway StationVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Pryvakzalnaja SquareVisiting Belarus, Pryvakzalnaja SquareVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Independence SquareVisiting Belarus, Independence SquareVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Lenin StatueVisiting Belarus, Lenin StatueVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Church of St. Simon and Helen, Red ChurchVisiting Belarus, Church of St. Simon and Helen, Red ChurchVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Church of St. Simon and Helen, Red ChurchVisiting Belarus, Church of St. Simon and Helen, Red ChurchVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting BelarusVisiting BelarusVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Church of St. Simon and Helen, Red ChurchVisiting Belarus, Church of St. Simon and Helen, Red ChurchVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting BelarusVisiting BelarusVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Minsk City HallVisiting Belarus, Minsk City HallVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Holy Spirit CathedralVisiting Belarus, Holy Spirit CathedralVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Park Janki KupalyVisiting Belarus, Park Janki KupalyVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Belarusian State CircusVisiting Belarus, Belarusian State CircusVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Belarusian State CircusVisiting Belarus, Belarusian State CircusVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Belarusian State CircusVisiting Belarus, Belarusian State CircusVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, T34 tankVisiting Belarus, T34 tankVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting BelarusVisiting BelarusVisiting Minsk, Belarus on Monday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War Museum, Victory HallVisiting Belarus, Great Patriotic War Museum, Victory HallVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War Museum, Victory HallVisiting Belarus, Great Patriotic War Museum, Victory HallVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Visiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Belarus, Great Patriotic War MuseumVisiting Minsk, Belarus on Tuesday, Nov, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall Belarus, MinskBelarus, MinskVisiting Minsk, Belarus, on Thursday, Nov. 16, 2017. Photo: Ashley Marshall

]]>
(Ashley Marshall Photo) ashley marshall photo belarus minsk photography https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/11/in-pictures-minsk-warsaw-2017 Sat, 18 Nov 2017 19:00:00 GMT
In Pictures: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/10/in-pictures-brooklyn-nets-vs-cleveland-cavaliers The Brooklyn Nets held off a late rally from the Cleveland Cavaliers to topple the reigning Eastern Conference Champions, 112-107, at Barclays Center in Brooklyn on Wednesday night.

LeBron James finished with 29 points, 13 assists and 10 rebounds for the Cavs, but six different Nets scored in double digits, led by a career-high 22 points from Spencer Dinwiddie.

Here's a selection of images from the game.

NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers,NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers,The Cleveland Cavaliers warm up prior to an NBA regular-season game against the Brooklyn Nets at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers,NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers,The Cleveland Cavaliers warm up prior to an NBA regular-season game against the Brooklyn Nets at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) prior to an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) is introduced prior to an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets small forward DeMarre Carroll (9)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets small forward DeMarre Carroll (9)Brooklyn Nets small forward DeMarre Carroll (9) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets small forward Rondae Hollis-Jefferson (24)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets small forward Rondae Hollis-Jefferson (24)Brooklyn Nets small forward Rondae Hollis-Jefferson (24) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets point guard Spencer DinwiddieNBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets point guard Spencer DinwiddieBrooklyn Nets point guard Spencer Dinwiddie in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland CavaliersNBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland CavaliersPlayers on the Nets' bench react during an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets power forward Trevor Booker (35)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets power forward Trevor Booker (35)Brooklyn Nets power forward Trevor Booker (35) grabs a rebound in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) seen on the bench during an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets shooting guard Joe Harris (12)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets shooting guard Joe Harris (12)Brooklyn Nets shooting guard Joe Harris (12) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, BrooklynettesNBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, BrooklynettesThe Brooklynettes perform during an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland CavaliersNBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland CavaliersA general view of the Barclays Center during the first half of an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets point guard Spencer DinwiddieNBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets point guard Spencer DinwiddieBrooklyn Nets point guard Spencer Dinwiddie in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) saves a loose ball in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers shooting guard Iman Shumpert (4)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers shooting guard Iman Shumpert (4)Cleveland Cavaliers shooting guard Iman Shumpert (4) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets small forward Rondae Hollis-Jefferson (24)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets small forward Rondae Hollis-Jefferson (24)Brooklyn Nets small forward Rondae Hollis-Jefferson (24) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets small forward DeMarre Carroll (9)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets small forward DeMarre Carroll (9)Brooklyn Nets small forward DeMarre Carroll (9) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets point guard Allen Crabbe (33)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets point guard Allen Crabbe (33)Brooklyn Nets point guard Allen Crabbe (33) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets small forward Rondae Hollis-Jefferson (24)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets small forward Rondae Hollis-Jefferson (24)Brooklyn Nets small forward Rondae Hollis-Jefferson (24) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers shooting guard J.R. Smith (5)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers shooting guard J.R. Smith (5)Cleveland Cavaliers shooting guard J.R. Smith (5) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland CavaliersNBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland CavaliersPlayers on the Nets' bench react during an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets small forward Caris LeVert (22)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets small forward Caris LeVert (22)Brooklyn Nets small forward Caris LeVert (22) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Quincy Acy (13) and Rondae Hollis-Jefferson (24)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Quincy Acy (13) and Rondae Hollis-Jefferson (24)Brooklyn Nets power forward Quincy Acy (13) and small forward Rondae Hollis-Jefferson (24) react during an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland CavaliersNBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland CavaliersPlayers on the Nets' bench react during an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23)Cleveland Cavaliers power forward LeBron James (23) in action in an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers at Barclays Center in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall NBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Barclays CenterNBA: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers, Barclays CenterA general view of the Barclays Center during an NBA regular-season game between the Brooklyn Nets and Cleveland Cavaliers in Brooklyn, N.Y., USA on Oct. 25, 2017. Photo: Ashley Marshall

]]>
(Ashley Marshall Photo) ashley marshall ashley marshall photo barclays center brooklyn nets cleveland cavaliers lebron james nba photography sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/10/in-pictures-brooklyn-nets-vs-cleveland-cavaliers Thu, 26 Oct 2017 13:21:57 GMT
In Pictures: New York Jets vs. New England Patriots https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/10/in-pictures-new-york-jets-vs-new-england-patriots The New England Patriots rallied from a 14-0 first-half deficit to beat the New York Jets, 24-17, at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J. on Sunday afternoon. 

The win moves the Patriots back to the top of the AFC East and gives quarterback Tom Brady the most regular-season wins (187) than any quarterback in NFL history.

Here's a selection of photos from the game.

NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots running back Brandon Bolden (38) prior to an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets quarterback Josh McCown (15) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall

NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets quarterback Josh McCown (15) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots running back Dion Lewis (33) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots quarterback Tom Brady (12) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots quarterback Tom Brady (12) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots quarterback Tom Brady (12) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets running back Matt Forte (22) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsFans cheer during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall

NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets tight end Austin Seferian-Jenkins (88) celebrates a touchdown during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsFans watch an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsThe Jets' Flight Squad cheerleaders in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Sportsday Wire NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets wide receiver Jermaine Kearse (10) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots safety Devin McCourty (32)tackles New York Jets running back Travaris Cadet (39) in action in the second half of an NFL game between the Patriots and the Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Sportsday Wire NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets cornerback Darryl Roberts (27) celebrates with New York Jets cornerback Buster Skrine (41) after an interception during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Sportsday Wire NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets cornerback Juston Burris (32) chats with New England Patriots wide receiver Danny Amendola (80) during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets linebacker Darron Lee (58) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots quarterback Tom Brady (12) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsPatriots fans cheering during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets safety Jamal Adams (33) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall

NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets wide receiver Jermaine Kearse (10) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Sportsday Wire NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets wide receiver ArDarius Stewart (18) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots wide receiver Danny Amendola (80) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets defensive tackle Steve McLendon (99) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall

NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsThe Jets' Flight Squad cheerleaders in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots quarterback Tom Brady (12) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets safety Marcus Maye (26) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots defensive end Trey Flowers (98) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets linebacker Darron Lee (58) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets safety Jamal Adams (33) in action during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall

NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots cornerback Malcolm Butler (21) breaks up a pass intended for New York Jets wide receiver Robby Anderson (11) in action during an NFL game between the Patriots and the Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Sportsday Wire NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots linebacker Dont'a Hightower (54) celebrates an interception during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsThe Patriots celebrate a touchdown during an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots tight end Rob Gronkowski (87) in action in the second half of an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots tight end Rob Gronkowski (87) in action in the second half of an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots quarterback Tom Brady (12) in action in the second half of an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots tight end Rob Gronkowski (87) in action in the second half of an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots quarterback Tom Brady (12) in action in the second half of an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots safety Devin McCourty (32) makes an interception in the second half of an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew England Patriots safety Devin McCourty (32) makes an interception in the second half of an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets safety Marcus Maye (26) in action in the second half of an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets wide receiver Jermaine Kearse (10) in action in the second half of an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsA general view of an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall NFL: New England Patriots at New York JetsNFL: New England Patriots at New York JetsNew York Jets defensive end Muhammad Wilkerson (96) in action in the second half of an NFL game between the New England Patriots and the New York Jets at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J., USA on Oct. 15, 2017. Photo: Ashley Marshall

]]>
(Ashley Marshall Photo) ashley marshall photo josh mcgown metlife new england patriots new york jets nfl photography rob gronkowski sport tom brady https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/10/in-pictures-new-york-jets-vs-new-england-patriots Mon, 16 Oct 2017 03:00:00 GMT
In Pictures: The 2017 US Open https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/10/in-pictures-the-2017-us-open Here are some of my favorite images from the 2017 US Open.

All photos are copyright Ashley Marshall/USTA, USOpen.org

Rafael Nadal, 2017 US OpenRafael Nadal, 2017 US OpenRafael Nadal in action on Day 10 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Lauren Davis, 2017 US OpenLauren Davis, 2017 US OpenLauren Davis in action on Day 1 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Aug. 28, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Bethanie Mattek-Sands, 2017 US OpenBethanie Mattek-Sands, 2017 US OpenBethanie Mattek-Sands practicing on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Mixed doubles final, 2017 US OpenMixed doubles final, 2017 US OpenThe mixed doubles final on Day 12 of the 2017 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, N.Y., USA on Sep. 9, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA

]]>
(Ashley Marshall Photo) :us ashley marshall ashley marshall photo open" photo photography sports tennis us open 2017 https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/10/in-pictures-the-2017-us-open Sun, 01 Oct 2017 19:54:00 GMT
In Pictures: Photos from Wimbledon 2017 https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/7/in-pictures-photos-from-wimbledon-2017 I was lucky enough to get to photograph the first four days of Wimbledon 2017 while I was in London this week. Here are some of my favorite images from Week 1.

 

Wimbledon 2017Wimbledon 2017Preparations for Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Sunday, Jul 2, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017Wimbledon 2017Preparations for Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Sunday, Jul 2, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, GroundsWimbledon 2017 Day 1, GroundsAround the grounds on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Madison KeysWimbledon 2017 Day 1, Madison KeysMadison Keys in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Sam QuerreyWimbledon 2017 Day 1, Sam QuerreySam Querrey in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Thomas FabbianoWimbledon 2017 Day 1, Thomas FabbianoThomas Fabbiano in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Dustin BrownWimbledon 2017 Day 1, Dustin BrownDustin Brown in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Dustin BrownWimbledon 2017 Day 1, Dustin BrownDustin Brown in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Dustin BrownWimbledon 2017 Day 1, Dustin BrownDustin Brown in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Venus WilliamsWimbledon 2017 Day 1, Venus WilliamsVenus Williams in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Alexander BublikWimbledon 2017 Day 1, Alexander BublikAlexander Bublik in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Andy MurrayWimbledon 2017 Day 1, Andy MurrayAndy Murray in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Dutchess of CambridgeWimbledon 2017 Day 1, Dutchess of CambridgeDuchess of Cambridge on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Centre Court rainWimbledon 2017 Day 1, Centre Court rainCentre Court rain on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Andy MurrayWimbledon 2017 Day 1, Andy MurrayAndy Murray on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Andy MurrayWimbledon 2017 Day 1, Andy MurrayAndy Murray in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, GroundsWimbledon 2017 Day 1, GroundsAround the grounds on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, GroundsWimbledon 2017 Day 1, GroundsAround the grounds on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Centre Court rainWimbledon 2017 Day 1, Centre Court rainCentre Court rain on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Rafael NadalWimbledon 2017 Day 1, Rafael NadalRafael Nadal in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Rafael NadalWimbledon 2017 Day 1, Rafael NadalRafael Nadal in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Rafael NadalWimbledon 2017 Day 1, Rafael NadalRafael Nadal in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Rafael NadalWimbledon 2017 Day 1, Rafael NadalRafael Nadal in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Rafael NadalWimbledon 2017 Day 1, Rafael NadalRafael Nadal in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Donald YoungWimbledon 2017 Day 1, Donald YoungDonald Young on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Marin CilicWimbledon 2017 Day 1, Marin CilicMarin Cilic on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Dominika CibulkovaWimbledon 2017 Day 1, Dominika CibulkovaDominika Cibulkova on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Andrea PetkovicWimbledon 2017 Day 1, Andrea PetkovicAndrea Petkovic on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Dominika CibulkovaWimbledon 2017 Day 1, Dominika CibulkovaDominika Cibulkova on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Dominika CibulkovaWimbledon 2017 Day 1, Dominika CibulkovaDominika Cibulkova on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Stan WawrinkaWimbledon 2017 Day 1, Stan WawrinkaStan Wawrinka in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Stan WawrinkaWimbledon 2017 Day 1, Stan WawrinkaStan Wawrinka in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, Victoria AzarenkaWimbledon 2017 Day 1, Victoria AzarenkaVictoria Azarenka in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, CiCi BellisWimbledon 2017 Day 1, CiCi BellisCiCi Bellis in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, GroundsWimbledon 2017 Day 1, GroundsAround the grounds on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, GroundsWimbledon 2017 Day 1, GroundsAround the grounds on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, GroundsWimbledon 2017 Day 1, GroundsAround the grounds on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, GroundsWimbledon 2017 Day 1, GroundsAround the grounds on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, GroundsWimbledon 2017 Day 1, GroundsAround the grounds on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, GroundsWimbledon 2017 Day 1, GroundsAround the grounds on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 1, GroundsWimbledon 2017 Day 1, GroundsAround the grounds on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Monday, Jul 3, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Coco VandewegheWimbledon 2017 Day 2, Coco VandewegheCoco Vandeweghe in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2,Wimbledon 2017 Day 2,on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Bethanie Mattek-SandsWimbledon 2017 Day 2, Bethanie Mattek-SandsBethanie Mattek-Sands in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Roger FedererWimbledon 2017 Day 2, Roger FedererRoger Federer practicing on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Bethanie Mattek-SandsWimbledon 2017 Day 2, Bethanie Mattek-SandsBethanie Mattek-Sands in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2,Wimbledon 2017 Day 2,on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Angelique KerberWimbledon 2017 Day 2, Angelique KerberAngelique Kerber in action on Day 1 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, GroundsWimbledon 2017 Day 2, GroundsAround the grounds on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, GroundsWimbledon 2017 Day 2, GroundsAround the grounds on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, GroundsWimbledon 2017 Day 2, GroundsAround the grounds on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Katie BoulterWimbledon 2017 Day 2, Katie BoulterKatie Boulter in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Jack SockWimbledon 2017 Day 2, Jack SockJack Sock in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, GroundsWimbledon 2017 Day 2, GroundsAround the grounds on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Roger FedererWimbledon 2017 Day 2, Roger FedererRoger Federer in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Roger FedererWimbledon 2017 Day 2, Roger FedererRoger Federer in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Sloane StephensWimbledon 2017 Day 2, Sloane StephensSloane Stephens in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Ryan HarrisonWimbledon 2017 Day 2, Ryan HarrisonRyan Harrison in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Frances TiafoeWimbledon 2017 Day 2, Frances TiafoeFrances Tiafoe in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Taylor FritzWimbledon 2017 Day 2, Taylor FritzTaylor Fritz in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Timea BabosWimbledon 2017 Day 2, Timea BabosTimea Babos in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Caroline WozniackiWimbledon 2017 Day 2, Caroline WozniackiCaroline Wozniacki in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Timea BacsinzkyWimbledon 2017 Day 2, Timea BacsinzkyTimea Bacsinzky in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, John IsnerWimbledon 2017 Day 2, John IsnerJohn Isner in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Juan Martin del PotroWimbledon 2017 Day 2, Juan Martin del PotroJuan Martin del Potro in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 2, Frances TiafoeWimbledon 2017 Day 2, Frances TiafoeFrances Tiafoe in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Tuesday, Jul 4, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3,Wimbledon 2017 Day 3,Around the grounds on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3,Wimbledon 2017 Day 3,Around the grounds on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3,Wimbledon 2017 Day 3,Around the grounds on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3,Wimbledon 2017 Day 3,Around the grounds on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Dominika CibulkovaWimbledon 2017 Day 3, Dominika CibulkovaDominika Cibulkova in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Dominika CibulkovaWimbledon 2017 Day 3, Dominika CibulkovaDominika Cibulkova in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3,Wimbledon 2017 Day 3,Around the grounds on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3,Wimbledon 2017 Day 3,Around the grounds on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Johanna KontaWimbledon 2017 Day 3, Johanna KontaJohanna Konta in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Johanna KontaWimbledon 2017 Day 3, Johanna KontaJohanna Konta in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, QuerreyWimbledon 2017 Day 3, QuerreySam Querrey in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3,Wimbledon 2017 Day 3,Around the grounds on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Jo-Wilfried TsongaWimbledon 2017 Day 3, Jo-Wilfried TsongaJo-Wilfried Tsonga in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Jo-Wilfried TsongaWimbledon 2017 Day 3, Jo-Wilfried TsongaJo-Wilfried Tsonga in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Jo-Wilfried TsongaWimbledon 2017 Day 3, Jo-Wilfried TsongaJo-Wilfried Tsonga in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Donna VekicWimbledon 2017 Day 3, Donna VekicDonna Vekic in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3,Wimbledon 2017 Day 3,Around the grounds on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3,Wimbledon 2017 Day 3,in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Johanna KontaWimbledon 2017 Day 3, Johanna KontaJohanna Konta in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Donna VekicWimbledon 2017 Day 3, Donna VekicDonna Vekic in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Venus WilliamsWimbledon 2017 Day 3, Venus WilliamsVenus Williams in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Venus WilliamsWimbledon 2017 Day 3, Venus WilliamsVenus Williams in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Steve JohnsonWimbledon 2017 Day 3, Steve JohnsonSteve Johnson in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Steve JohnsonWimbledon 2017 Day 3, Steve JohnsonSteve Johnson in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Dustin BrownWimbledon 2017 Day 3, Dustin BrownDustin Brown in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Andy MurrayWimbledon 2017 Day 3, Andy MurrayAndy Murray in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Andy MurrayWimbledon 2017 Day 3, Andy MurrayAndy Murray and Dustin Brown in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Jennifer Brady and Alison RiskeWimbledon 2017 Day 3, Jennifer Brady and Alison RiskeJennifer Brady and Alison Riske in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Elina SvitolinaWimbledon 2017 Day 3, Elina SvitolinaElina Svitolina in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Elina SvitolinaWimbledon 2017 Day 3, Elina SvitolinaElina Svitolina in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3,Wimbledon 2017 Day 3,in action on Day 2 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Petra KvitovaWimbledon 2017 Day 3, Petra KvitovaPetra Kvitova in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Madison BrengleWimbledon 2017 Day 3, Madison BrengleMadison Brengle in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Jelena OstapenkoWimbledon 2017 Day 3, Jelena OstapenkoJelena Ostapenko in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Rafael NadalWimbledon 2017 Day 3, Rafael NadalRafael Nadal in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Madison KeysWimbledon 2017 Day 3, Madison KeysMadison Keys in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Rafael NadalWimbledon 2017 Day 3, Rafael NadalRafael Nadal in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 3, Rafael NadalWimbledon 2017 Day 3, Rafael NadalRafael Nadal in action on Day 3 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Wednesday, Jul 5, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Tatjana MariaWimbledon 2017 Day 4, Tatjana MariaTatjana Maria in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, GroundsWimbledon 2017 Day 4, GroundsAround the grounds on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Polona HercogWimbledon 2017 Day 4, Polona HercogPolona Hercog in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Novak DjokovicWimbledon 2017 Day 4, Novak DjokovicNovak Djokovic in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Novak DjokovicWimbledon 2017 Day 4, Novak DjokovicNovak Djokovic in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Gael MonfilsWimbledon 2017 Day 4, Gael MonfilsGael Monfils in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Gael MonfilsWimbledon 2017 Day 4, Gael MonfilsGael Monfils in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Agnieszka RadwanskaWimbledon 2017 Day 4, Agnieszka RadwanskaAgnieszka Radwanska in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Christina McHaleWimbledon 2017 Day 4, Christina McHaleChristina McHale in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Christina McHaleWimbledon 2017 Day 4, Christina McHaleChristina McHale in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, GroundsWimbledon 2017 Day 4, GroundsAround the grounds on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Bethanie Mattek-SandsWimbledon 2017 Day 4, Bethanie Mattek-SandsBethanie Mattek-Sands in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Bob Bryan and Mike BryanWimbledon 2017 Day 4, Bob Bryan and Mike BryanBob Bryan and Mike Bryan in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Ana Konjuh and Beatriz Haddad MaiaWimbledon 2017 Day 4, Ana Konjuh and Beatriz Haddad MaiaAna Konjuh and Beatriz Haddad Maia in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Garbine MuguruzaWimbledon 2017 Day 4, Garbine MuguruzaGarbine Muguruza in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, GroundsWimbledon 2017 Day 4, GroundsAround the grounds on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Roger FedererWimbledon 2017 Day 4, Roger FedererRoger Federer in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Roger FedererWimbledon 2017 Day 4, Roger FedererRoger Federer in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Roger FedererWimbledon 2017 Day 4, Roger FedererRoger Federer in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, GroundsWimbledon 2017 Day 4, GroundsAround the grounds on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Roger FedererWimbledon 2017 Day 4, Roger FedererRoger Federer in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Roger FedererWimbledon 2017 Day 4, Roger FedererRoger Federer in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Roger FedererWimbledon 2017 Day 4, Roger FedererRoger Federer in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Roger FedererWimbledon 2017 Day 4, Roger FedererRoger Federer in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Roger FedererWimbledon 2017 Day 4, Roger FedererRoger Federer in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4,Wimbledon 2017 Day 4,in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Alexander ZverevWimbledon 2017 Day 4, Alexander ZverevAlexander Zverev in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Shelby RogersWimbledon 2017 Day 4, Shelby RogersShelby Rogers in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, CiCi Bellis and Markeeta VondrousovaWimbledon 2017 Day 4, CiCi Bellis and Markeeta VondrousovaCiCi Bellis and Markeeta Vondrousova in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, CiCi Bellis and Markeeta VondrousovaWimbledon 2017 Day 4, CiCi Bellis and Markeeta VondrousovaCiCi Bellis and Markeeta Vondrousova in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Tsvetana PironkovaWimbledon 2017 Day 4, Tsvetana PironkovaTsvetana Pironkova in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA Wimbledon 2017 Day 4, Caroline WozniackiWimbledon 2017 Day 4, Caroline WozniackiCaroline Wozniacki in action on Day 4 of Wimbledon 2017 at the All England Lawn and Tennis Club in London, England on Thursday, Jul 6, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA

]]>
(Ashley Marshall Photo) Andy Murray Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Rafael Nadal Roger Federer Venus Williams Wimbledon Wimbledon 2017 photography sport tennis https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/7/in-pictures-photos-from-wimbledon-2017 Mon, 10 Jul 2017 14:41:37 GMT
PSAL Track and Field https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/5/psal-track-and-field Here are a selection of my favorite photos from the 2017 PSAL Brooklyn and Queens track and field borough championships.

PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall

PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall PSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough ChampionshipsPSAL Brooklyn, Queens and Staten Island Track and Field Borough Championships at Icahn Stadium in Manhattan, N.Y., on Saturday, May 20, 2017. Photo: Ashley Marshall

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo photography sport track and field https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/5/psal-track-and-field Sun, 21 May 2017 01:30:00 GMT
2017 Tennis On Campus National Championship https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/4/2017-tennis-on-campus-national-championship Here is a selection of photos from the 2017 Tennis On Campus National Championship, held at the USTA National Campus in Orlando, Fla.

2017 Tennis On Campus National Championship2017 Tennis On Campus National Championship2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Wednesday, Apr 12, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Texas2017 Tennis On Campus National Championship, University of Texas2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Berkeley2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Berkeley2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Berkeley2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Berkeley2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Texas State University2017 Tennis On Campus National Championship, Texas State University2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, UCSB2017 Tennis On Campus National Championship, UCSB2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Boston College2017 Tennis On Campus National Championship, Boston College2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Boston College2017 Tennis On Campus National Championship, Boston College2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship2017 Tennis On Campus National Championship2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship2017 Tennis On Campus National Championship2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Binghamton University2017 Tennis On Campus National Championship, Binghamton University2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Miami2017 Tennis On Campus National Championship, University of Miami2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Indiana State University2017 Tennis On Campus National Championship, Indiana State University2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Haravard University2017 Tennis On Campus National Championship, Haravard University2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Notre Dame University2017 Tennis On Campus National Championship, Notre Dame University2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Harvard University2017 Tennis On Campus National Championship, Harvard University2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Auburn University2017 Tennis On Campus National Championship, Auburn University2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Auburn University2017 Tennis On Campus National Championship, Auburn University2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Thursday, Apr 13, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Pennsylvania2017 Tennis On Campus National Championship, University of Pennsylvania2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Georgia Tech University2017 Tennis On Campus National Championship, Georgia Tech University2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Berkeley2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Berkeley2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Wisconsin2017 Tennis On Campus National Championship, University of Wisconsin2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Columbia University2017 Tennis On Campus National Championship, Columbia University2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Central Florida2017 Tennis On Campus National Championship, University of Central Florida2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Arizona2017 Tennis On Campus National Championship, University of Arizona2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Boston College2017 Tennis On Campus National Championship, Boston College2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, USC2017 Tennis On Campus National Championship, USC2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship2017 Tennis On Campus National Championship2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Cornell University2017 Tennis On Campus National Championship, Cornell University2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Cornell University2017 Tennis On Campus National Championship, Cornell University2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, Notre Dame2017 Tennis On Campus National Championship, Notre Dame2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Friday, Apr 14, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, USTA National Campus2017 Tennis On Campus National Championship, USTA National Campus2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, USTA National Campus2017 Tennis On Campus National Championship, USTA National Campus2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Minnesota2017 Tennis On Campus National Championship, University of Minnesota2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Minnesota2017 Tennis On Campus National Championship, University of Minnesota2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Arizona2017 Tennis On Campus National Championship, University of Arizona2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, CiCi Bellis2017 Tennis On Campus National Championship, CiCi Bellis2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, CiCi Bellis2017 Tennis On Campus National Championship, CiCi Bellis2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Alabama2017 Tennis On Campus National Championship, University of Alabama2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, USTA National Campus2017 Tennis On Campus National Championship, USTA National Campus2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, CiCi Bellis2017 Tennis On Campus National Championship, CiCi Bellis2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championship, University of California, Irvine2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA 2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championship, University of Michigan2017 Tennis On Campus National Championships at the USTA National Campus in Orlando, Florida, on Saturday, Apr 15, 2017. Photo: Ashley Marshall/USTA

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Club tennis College tennis Lake Nona Tennis On Campus USTA National Campus coed sport photography sport tennis https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/4/2017-tennis-on-campus-national-championship Sun, 09 Apr 2017 15:00:00 GMT
72 Hours in Philadelphia: Eastern State Penitentiary https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/3/72-hours-in-philadelphia-eastern-state-penitentiary I visited Eastern State Penitentiary during a recent trip to Philadelphia. The prison is an eerily impressive structure of preserved ruins, a bare, cold stone structure built in a radial structure around a center point.

Opened in 1829, the building in northern Philly was abandoned in 1971. After almost 150 years of use, the prison now welcomes visitors, tourists and special groups. Some of the cell blocks are currently closed, but you can still walk through many of them to get a glimpse into the life of a convict in solitary confinement.

Here are some black and white photos I took at the prison.

Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall Philadelphia 2017Philadelphia 2017Photos from around Philadelphia, Pennsylvania, USA on Mar. 24, 2017. Photo: Ashley Marshall

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo ESP Eastern State Penitentiary Philadelphia Prison Things to do in Philadelphia https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/3/72-hours-in-philadelphia-eastern-state-penitentiary Sun, 26 Mar 2017 14:00:00 GMT
My Favorite Photos From the 2016 New York Red Bulls Season https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/1/my-favorite-photos-from-the-2016-new-york-red-bulls-season It's been a big week in Major League Soccer and for the New York Red Bulls with the unveiling of the new 2017 match ball, the release of the schedule and, today, the MLS SuperDraft.

The Red Bulls open on the road in Atlanta on Sunday, March 5 before returning back to Red Bull Arena for their home opener against Colorado on Saturday, March 11.

Key home games include welcoming New England on Saturday, May 27, DC United on Saturday, April 15 and Wednesday, Sept. 27, and NYCFC on Saturday, June 24 and Friday, Aug. 25.

Here are some of my favorite photos I took during the 2016 season.

MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City FC at Red Bull Arena in Harrison, N.J. on Sunday, Apr, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City FC at Red Bull Arena in Harrison, N.J. on Sunday, Apr, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City FC at Red Bull Arena in Harrison, N.J. on Sunday, Apr, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City FC at Red Bull Arena in Harrison, N.J. on Sunday, Apr, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City FC at Red Bull Arena in Harrison, N.J. on Monday, Apr, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City FC at Red Bull Arena in Harrison, N.J. on Monday, Apr, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City FC at Red Bull Arena in Harrison, N.J. on Monday, Apr, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City FC at Red Bull Arena in Harrison, N.J. on Monday, Apr, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City SCMLS: New York Red Bulls vs. Orlando City FC at Red Bull Arena in Harrison, N.J. on Sunday, Apr, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Chicago FireMLS: New York Red Bulls vs. Chicago FireMLS: New York Red Bulls vs. Chicago Fire in Harrison, N.J. on Wednesday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Chicago FireMLS: New York Red Bulls vs. Chicago FireMLS: New York Red Bulls vs. Chicago Fire in Harrison, N.J. on Wednesday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Chicago FireMLS: New York Red Bulls vs. Chicago FireMLS: New York Red Bulls vs. Chicago Fire in Harrison, N.J. on Wednesday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Chicago FireMLS: New York Red Bulls vs. Chicago FireMLS: New York Red Bulls vs. Chicago Fire in Harrison, N.J. on Wednesday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Chicago FireMLS: New York Red Bulls vs. Chicago FireMLS: New York Red Bulls vs. Chicago Fire in Harrison, N.J. on Wednesday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Chicago FireMLS: New York Red Bulls vs. Chicago FireMLS: New York Red Bulls vs. Chicago Fire in Harrison, N.J. on Wednesday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall

MLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus Crew at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Oct. 16, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus Crew at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Oct. 16, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus Crew at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Oct. 16, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus Crew at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Oct. 16, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus Crew at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Oct. 16, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus Crew at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Oct. 16, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus Crew at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Oct. 16, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus Crew at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Oct. 16, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus Crew at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Oct. 16, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus Crew at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Oct. 16, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus CrewMLS: New York Red Bulls vs. Columbus Crew at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Oct. 16, 2016. Photo: Ashley Marshall

MLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal Impact at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Nov. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal Impact at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Nov. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal Impact at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Nov. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal Impact at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Nov. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal Impact at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Nov. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal Impact at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Nov. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal Impact at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Nov. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal Impact at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Nov. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal Impact at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Nov. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal Impact at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Nov. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal ImpactMLS: Eastern Conference Playoffs second leg New York Red Bulls vs. Montreal Impact at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, on Sunday, Nov. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall

 

 

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo MLS New York Red Bulls New York Red Bulls photos Red Bull Arena photography soccer sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2017/1/my-favorite-photos-from-the-2016-new-york-red-bulls-season Fri, 13 Jan 2017 14:00:00 GMT
72 Hours in Lisbon https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/12/72-hours-in-lisbon In December, I took a side trip to Lisbon for three days over the Christmas holiday. It's a short, easy flight from London, and the weather is still pretty nice. It's impossible to explore the city properly in three days, of course, and if I had more time there, I would have loved to get out to other neighborhoods like Sintra, as well as spend more time in Lisbon itself. 

I stayed in Alfama which is on the eastern edge of the city, and that gave me ample opportunities to explore some great streets and sites. Highlights included Castelo de S. Jorge, Se de Lisboa, Mosteiro dos Jerónimos, Belem Tower, Praça do Comércio and Carmo convent.

Here's a selection of photos from my trip to the Portuguese capital. 

Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 19, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 19, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 19, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 19, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 19, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 19, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 19, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 20, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 21, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall Lisbon 2016Lisbon 2016Lisbon, Portugal on Dec. 22, 2016. Photo: Ashley Marshall

]]>
(Ashley Marshall Photo) 72 hours in Lisbon Ashley Marshall Photo Europe Lisbon photography sites things to do in Lisbon travel travel photography https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/12/72-hours-in-lisbon Wed, 28 Dec 2016 15:15:00 GMT
Philadelphia's Chris Pontius leads the Union against New York Red Bulls https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/10/philadelphias-chris-pontius-leads-the-union-against-new-york-red-bulls Chris Pontius scored his 12th goal of the season and added an assist on Fabian Herbers' 15th-minute strike, but his Philadelphia Union fell to the New York Red Bulls, 3-2, at Red Bull Arena in Harrison, N.J., on Saturday evening. 

The win catapulted the Red Bulls to the top of the Eastern Conference and left the Union in sixth place but still in the hunt for a playoff spot. The Union  wrap their season with consecutive home games -- against Orlando City on Oct. 16 and then in a rematch with the Red Bulls in the regular-season finale on Oct. 23. 

I wasn't originally scheduled to photograph this game, but I made a last-minute trip to watch Chris after missing him when he played NYCFC in June and when he came to New York as a member of DC United in 2015.

Chris spent seven seasons with DC United from 2009-15, including the 2011 season when he played alongside friend and current Red Bulls captain Dax McCarty, who scored the winning goal on Saturday.

In the second half, I sat behind the Red Bulls' goal, below the section of the stadium where Chris family and friends were sitting and below where the traveling Sons of Ben supporters' group were cheering. I figured that if he scored, he would run toward that corner of the pitch to celebrate.

After the match, he applauded the Union fans and climbed into the crowd where his girlfriend was. As a result, he was the last player back into the dressing room, but he still stopped to sign every single autograph and take selfies with the fans. It was very cool to see and I hope to see Chris in the playoffs.

 

MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall

MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall

MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall

MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall

 

MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall

MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall

MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall

MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall

MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall

MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall

MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall MLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia UnionMLS: New York Red Bulls vs. Philadelphia Union at Red Bull Arena in Harrison, N.J., USA on Oct. 1, 2016. Photo: Ashley Marshall

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Chris Pontius MLS Philadelphia Union photography soccer sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/10/philadelphias-chris-pontius-leads-the-union-against-new-york-red-bulls Sun, 02 Oct 2016 23:50:55 GMT
MLS: New York Red Bulls destroy NYCFC 7-0 https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/5/mls-new-york-red-bulls-destroy-nycfc-7-0 It was billed as a highlight of Rivalry Week, but the New York Red Bulls proved #NYisRED with a dominant 7-0 thrashing of host NYCFC at Yankee Stadium on Saturday.

The match was one-sided from the very beginning, with Dax McCarty heading home from Sacha Kljestan's third-minute corner. A Bradley Wright-Phillips brace at the end of the first half sent the visitors into the interval with a 3-0 advantage, but the onslaught did;t stop there.

McCarty stooped low to head home another Kljestan set piece in the 51st minute before substitutes Alex Muyl (56), Gonzalo Veron (83) and Gideon Baah (89) wrapped up the victory.

The Red Bulls jumped into third place in the standings with the triumph, one point behind NYCFC and two points behind league-leading Philadelphia Union who have played two fewer games.

Here are some photos from the game.

 

MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red BullsMLS: NYCFC vs. New York Red Bulls in The Bronx, N.Y. on Saturday, May, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo MLS NYCFC NYisRED New York Red Bulls Yankee Stadium photography soccer sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/5/mls-new-york-red-bulls-destroy-nycfc-7-0 Sun, 22 May 2016 04:07:19 GMT
New York Red Bulls vs. Houston Dynamo https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/3/new-york-red-bulls-vs-houston-dynamo The New York Red Bulls rallied from behind to beat the visiting Houston Dynamo, 4-3, at Red Bull Arena on Saturday evening.

Sacha Kljestan opened the scoring for the hosts after 22 minutes, but Houston hit back behind a pair of Will Bruin goals shortly before half time. Red Bulls midfielder Mike Grella drew New York level shortly after the hour mark before Alex re-established the Dynamo lead two minutes later.

Felipe tied things at 3-3 with a curling shot from the edge of the penalty area on 77 minutes, and he sent the home fans into a frenzy when his 83rd-minute free kick crept into the top-right corner past the outstretched dive of Joe Willis.

MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston DynamoMLS: New York Red Bulls vs. Houston Dynamo at Red Bul Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Houston Dynamo MLS New York Red Bulls REDTogether Red Bull Arena photography soccer sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/3/new-york-red-bulls-vs-houston-dynamo Sun, 20 Mar 2016 03:00:00 GMT
New York City FC vs. Orlando https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/3/new-york-city-fc-vs-orlando New York City FC fell to Orlando, 1-0, in a regular-season game at Yankee Stadium on Friday evening. 

Cyle Larin's seventh-minute header proved this difference as Orlando won its first game of the season. The hosts dominated possession throughout, but failed to covert their chances as they were shut out for the first time this year.

Here are a couple photos from the game.

MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Friday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Friday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Friday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Friday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Friday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Friday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Friday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Friday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Friday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Friday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Friday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Friday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. OrlandoMLS: NYCFC vs. Orlando at Yankee Stadium in The Bronx, New York on Saturday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo MLS NYCFC Orlando Yankee Stadium photography soccer sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/3/new-york-city-fc-vs-orlando Sat, 19 Mar 2016 03:00:00 GMT
New York Red Bulls vs. Toronto FC https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/3/new-york-red-bulls-vs-toronto-fc The New York Red Bulls dropped its season-opener at Red Bull Arena in Harrison, NJ, on Saturday, losing 2-0 to visiting Toronto FC. The Red Bulls raised the 2015 Supporters' Shield banner before the match, but fell to two late goals from Sebastian Giovinco and Marky Delgado.

MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FCMLS: New York Red Bulls vs. Toronto FC at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey on Sunday, Mar, 2016. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo MLS New York Reb Bulls Toronto FC photography soccer sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/3/new-york-red-bulls-vs-toronto-fc Mon, 07 Mar 2016 17:01:22 GMT
Pics: Quinnipiac defeats Harvard in overtime at Rivalry on Ice https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/1/pics-quinnipiac-defeats-harvard-in-overtime-at-rivalry-on-ice Derek Smith's goal two minutes and 55 seconds into overtime gave the top-ranked Quinnipiac Bobcats a 5-4 victory over the Harvard Crimson in the annual Rivalry on Ice game at Madison Square Garden on Saturday evening.

The Bobcats seized the early advantage, scoring three goals in 36 seconds in the opening period. Alex Miner-Barron got the visitors on the board before K.J. Tiefenwerth and Sam Anas extended Quinnipiac's advantage to 3-0. A fourth goal by Travis St. Denis capped a frantic opening period for the No. 1 team in the nation.

Alexander Kerfoot got Harvard on the board midway through the second period, and Tyler Moy collected a power play goal off an assist from Desmond Bergin to halve the deficit. Ryan Donato cut the lead to one with a strike at the 17:43 mark before Colin Blackwell completed the comeback 10 minutes into the third.

With the score tied at 4-4, the game went to overtime, but it was Smith who sent the Bobcats home victorious when he scored off an assist from Tim Clifton and Scott Davidson.

Following the conclusion of the Quinnipiac-Harvard contest, Navy beat Army, 6-4, in a club exhibition match.

Here are some photos from the games.

Rivalry on IceRivalry on IceRivalry on Ice: Army vs. Navy at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceRivalry on Ice: Army vs. Navy at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceRivalry on Ice: Army vs. Navy at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceRivalry on Ice: A general view inside Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceQuinnipiac Bobcats freshman defenseman Chase Priskie (13) in action in a game against the Harvard Crimson at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Sportsdaywire Rivalry on IceRivalry on IceQuinnipiac Bobcats senior goaltender Michael Garteig (34) makes a pad save lunging to his right against the Harvard Crimson at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceThe Quinnipiac Bobcats celebrate a 5-4 overtime win against the Harvard Crimson at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceRivalry on Ice: Army vs. Navy at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceThe Harvard Crimson celebrate tying the game at 4-4 in the third period against the Quinnipiac Bobcats at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceQuinnipiac Bobcats junior defenseman Derek Smith (14) scores the game-winning goal in overtime against the Harvard Crimson at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceRivalry on Ice: A general view of Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceHarvard Crimson freshman goaltender Michael Lackey (35) in action against the Quinnipiac Bobcats at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceQuinnipiac Bobcats senior forward Soren Jonzzon (18) in action against the Harvard Crimson at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceRivalry on Ice: Quinnipiac Bobcats against the Harvard Crimson at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceHarvard Crimson senior forward Jimmy Vesey (19) in action against the Quinnipiac Bobcats at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceThe Quinnipiac Bobcats celebrate a goal against the Harvard Crimson at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceHarvard Crimson senior forward Colin Blackwell (63) shoots the puck against the Quinnipiac Bobcats at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceRivalry on Ice: Army vs. Navy at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceHarvard Crimson junior forward Devin Tringale (22) in action against the Quinnipiac Bobcats at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceRivalry on Ice: Quinnipiac Bobcats against the Harvard Crimson at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall Rivalry on IceRivalry on IceRivalry on Ice: Army vs. Navy at Madison Square Garden in New York on Saturday, Jan. 9, 2016. Photo: Ashley Marshall

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Harvard Crimson Madison Square Garden NCAA Quinnipiac Bobcats Rivalry on Ice hockey photography sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/1/pics-quinnipiac-defeats-harvard-in-overtime-at-rivalry-on-ice Sun, 10 Jan 2016 04:00:00 GMT
PICS: No. 10 Xavier outlasts St. John's at Carnesecca Arena https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/1/pics-no-10-xavier-outlasts-st-johns-at-carnesecca-arena My first game of 2016 was some NCAA hoops as No. 10 Xavier came into Queens to face St. John's. The Red Storm cut Xavier's 12-point lead to as little as one point late in the second half, but the Musketeers pulled away for a 74-66 victory. 

St. John's guard Federico Mussini went 5-for-8 from downtown as part of a 19-point night and teammate Ron Mvouika added 19 points and five rebounds in the loss. 

Xavier's Myles Davis scored a team-high 19 points with four assists and three boards, while Trevon Bluiett recorded 18 points, four assists and three steals in the victory.

 


Here are a couple images from the game. NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt John’s Christian Jones is helped to his feet by Felix Balamou and Ron Mvouika in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormXavier’s Myles Davis sizes up his defender in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormThe St John's prep band in action in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormXavier calls a timeout in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt John’s Durand Johnson tries to lay the ball in during an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt John’s Yankuba Sima is introduced in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt John's coach Chris Mullins questions a call in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormFans make some noise in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt John’s Federico Mussini dribbles the ball across midcourt in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt John’s Ron Mvouika falls into the cheerleaders behind the baseline in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt John’s Ron Mvouika in action in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormThe prep band looks on as the action on the court continues in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormXavier’s Remy Abell plays defense in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt John's mascot entertains crowds in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormPlayers on Xavier's bench look on in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormXavier’s Jalen Reynolds shoots a foul shot in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormXavier’s Kaiser Gates follows through on a shot in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt John’s Felix Balamou is guarded on the baseline in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt John’s Felix Balamou waits in between free throws in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormXavier’s Trevon Bluiett lays the ball in with his left hand in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormXavier’s Jalen Reynolds tries to get the shot to fall in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormXavier’s Jalen Reynolds throws down the dunk in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt John’s Federico Mussini drives the lane in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt John’s Ron Mvouika shoots a three in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormXavier’s Myles Davis in action in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt. John's cheerleaders perform during a timeout in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt John’s Durand Johnson attacks the basket in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormAction in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday NCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormNCAA MBB: Xavier Musketeers at St John’s Red StormSt. John's talks it over during a timeout in an NCAA DI basketball game between the Xavier Musketeers and St John’s Red Storm at Carnesecca Arena in Queens, New York, on Wednesday, Jan. 6, 2016. Photo: Ashley Marshall/NYSportsday

 

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo NCAA St. John's Red Storm Xavier Musketeers basketball hoops photography sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/1/pics-no-10-xavier-outlasts-st-johns-at-carnesecca-arena Thu, 07 Jan 2016 04:00:00 GMT
PICS: Construction continues on tennis stadia and grounds of US Open https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/1/pics-construction-continues-on-tennis-stadia-and-grounds-of-us-open Construction continues on the grounds of the US Open tennis championships in Flushing Meadows, Queens, in New York. The roof over Arthur Ashe stadium will be ready in time for the 2016 tournament and the new Grandstand will also be fully up and running. 

In addition, fans will notice a range of changes throughout the grounds, including more seating on the sides and ends of the field courts, an expanded food village, a new (slightly smaller) food court next to the new Grandstand stadium, elevated walkways between several of the outer courts on the southern edge of the site, wider walkways and paths, an oyster bar and twice as many restrooms.

I went down to check out the progress on behalf of the USTA and USOpen.org. All photos are credited to Ashley Marshall/USTA.

The full Q&A with COO Danny Zausner can be found here. A gallery of images can be seen here.

Here are a few pics of the construction, including the roof, air conditioning and vents inside Arthur Ashe Stadium, the new Grandstand Stadium and the renovated South Campus and field courts.

USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterThe new Grandstand Stadium, as seen from Meridian Road outside the grounds of the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterThe new Grandstand Stadium from ground level. The structures for the rows of seats are currently being installed at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterA view of the completed steel bowl of the new Grandstand Stadium behind Courts 4, 5 and 6 as seen from Arthur Ashe Stadium at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterDuct work for the air conditioning units being installed around the roof of Arthur Ashe Stadium at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction at USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterA view of the South Plaza as seen from Arthur Ashe Stadium. The new concrete footprint for Court 11 and Court 7 can be seen at the left and right of the picture, respectively, at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA USTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterUSTA Construction, USTA Billie Jean King National Tennis CenterA view of Court 17 as seen from Arthur Ashe Stadium. The new concrete footprint for Court 11 can be seen in the middle of the picture. Five other field courts will be re-built here at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York, USA, on Dec. 18, 2015. Photo: Ashley Marshall/USTA

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Flushing Meadows Queens US Open architecture building construction photography sport tennis https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2016/1/pics-construction-continues-on-tennis-stadia-and-grounds-of-us-open Fri, 18 Dec 2015 20:45:00 GMT
New York Yankees land Starlin Castro; New York Mets trade Jon Niese https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/12/new-york-yankees-land-starlin-castro-new-york-mets-trade-jon-niese It was a busy day for New York's two baseball teams on Wednesday at the Winter Meetings in Nashville, Tenn. The Yankees acquired middle infielder Starlin Castro in a deal that sends right-hander Adam Warren and a player to be named later to the Chicago Cubs and the Mets brought in second baseman Neil Walker from the Pittsburgh Pirates in a straight-up deal for pitcher Jonathan Niese.

I shot Castro and Niese at Citi Field earlier this year when the Cubs came to town in June. Here are a couple photos of those two players from the Cubs' win that day.

Starlin CastroStarlin CastroMLB: Chicago Cubs vs. New York Mets in a Major League Baseball game at Citi Field in Queens, New York, on 6/30/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Starlin CastroStarlin CastroMLB: Chicago Cubs vs. New York Mets in a Major League Baseball game at Citi Field in Queens, New York, on 6/30/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Starlin CastroStarlin CastroMLB: Chicago Cubs vs. New York Mets in a Major League Baseball game at Citi Field in Queens, New York, on 6/30/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Starlin CastroStarlin CastroMLB: Chicago Cubs vs. New York Mets in a Major League Baseball game at Citi Field in Queens, New York, on 6/30/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Starlin CastroStarlin CastroMLB: Chicago Cubs vs. New York Mets in a Major League Baseball game at Citi Field in Queens, New York, on 6/30/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Jon NieseJon NieseMLB: Chicago Cubs vs. New York Mets in a Major League Baseball game at Citi Field in Queens, New York, on 6/30/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Jon NieseJon NieseMLB: Chicago Cubs vs. New York Mets in a Major League Baseball game at Citi Field in Queens, New York, on 6/30/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Jon NieseJon NieseMLB: Chicago Cubs vs. New York Mets in a Major League Baseball game at Citi Field in Queens, New York, on 6/30/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Baseball Jon Niese New York Mets New York Yankees Starlin Castro photography sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/12/new-york-yankees-land-starlin-castro-new-york-mets-trade-jon-niese Thu, 10 Dec 2015 00:57:29 GMT
Photos: Danny Jacobs defeats Peter Quillin to retain WBC Middleweight title https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/12/photos-danny-jacobs-defeats-peter-quillin-to-retain-wbc-middleweight-title Billed as a battle of the borough where the winner took Brooklyn and the belt, Danny Jacobs defeated challenger Peter Quillin with an 85-second stoppage in their WBC Middleweight championship belt at the Barclays Center on Sunday.

Kid Chocolate Quillin (32-1-1), a neighborhood friend of Jacobs', landed just two punches in contrast to Jacobs (31-1, 28 knockouts) who landed 27 of 53 punches.

"I told him I love him," Jacobs said. "He's a brother of mine. Me and Peter Quillin go back to the Golden Gloves days. I have nothing but respect for him, his family -- but I knew it would be my night."

Said Quillin, "There's no one better to lose to than Danny Jacobs."

Here are some photos from the bout.

 

Living in a technological age: Armed with cell phones, fans catch a glimpse of challenger Peter Quillin as he enters the ring.

Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterPeter Quillin enters the ring for his WBA Middleweight championship bout with Danny Jacobs at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015.

Champion Danny Jacobs makes his way to the ring at the Barclays Center.

Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterChampion Danny Jacobs enters the ring for his WBA Middleweight championship bout with Peter Quillin at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Peter Quillin is all business in his leopard-print gown during introductions. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterPeter Quillin enters the ring for his WBA Middleweight championship bout with Danny Jacobs at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NY SportsDay

Champion Danny Jacobs makes his way to the ring at the Barclays Center. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterChampion Danny Jacobs enters the ring for his WBA Middleweight championship bout with Peter Quillin at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

A general view of the Barclays Center during fighter introductions at the main event at the Barclays Center. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterChampion Danny Jacobs enters the ring for his WBA Middleweight championship bout with Peter Quillin at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Peter Quillin is all smiles as he poses during introductions. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterPeter Quillin poses before his fight at Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Champion Danny Jacobs (green trunks) and undefeated challenger Peter Quillin, both representing Brooklyn, square off during the first round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs (green trunks) defeated Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Champion Danny Jacobs (green trunks) and undefeated challenger Peter Quillin, both representing Brooklyn, square off during the first round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs (green trunks) defeated Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Champion Danny Jacobs (green trunks) lands a left jab to the stomach of Peter Quillin, both representing Brooklyn, square off during the first round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs (green trunks) defeated Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Danny Jacobs (green trunks) lands a straight left to the chin of Peter Quillin during the first round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs (green trunks) defeated Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Champion Danny Jacobs (green trunks) and undefeated challenger Peter Quillin, both representing Brooklyn, square off during the first round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs (green trunks) defeated Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

The punch that did the damage: Danny Jacobs' right hook to the temple of Peter Quillin led to the first-round stoppage of the championship fight. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs (green trunks) defeated Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Champion Danny Jacobs (green trunks) and undefeated challenger Peter Quillin, both representing Brooklyn, square off during the first round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs (green trunks) defeated Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Champion Danny Jacobs (green trunks) finishes off Peter Quillin with a flurry of punches. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs (green trunks) defeated Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Peter Quillin stumbles into the ropes after a series of punches connected during the first round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs (green trunks) defeated Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Danny Jacobs celebrates as the referee calls an end to the fight 85 seconds into the opening round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs (green trunks) defeated Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Danny Jacobs celebrates as the referee calls an end to the fight 85 seconds into the opening round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs (green trunks) defeated Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Danny Jacobs celebrates after retaining his WBC Middleweight championship with a TKO over fellow Brooklyn native Peter Quillin 85 seconds into the opening round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs (green trunks) defeated Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Danny Jacobs celebrates after retaining his WBC Middleweight championship with a TKO over fellow Brooklyn native Peter Quillin 85 seconds into the opening round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs (green trunks) defeated Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Danny Jacobs and Peter Quillin embrace in the ring after their title bout. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterChampion Danny Jacobs embraces Peter Quillin after defeating Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

A view of the jumbo screen at the Barclays Center after Danny Jacobs defends his title. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs on the big screen at the Barclays Centre after his bout with Peter Quillin in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Danny Jacobs celebrates after retaining his WBC Middleweight championship with a TKO over fellow Brooklyn native Peter Quillin 85 seconds into the opening round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs celebrates after defeating Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Danny Jacobs celebrates after retaining his WBC Middleweight championship with a TKO over fellow Brooklyn native Peter Quillin 85 seconds into the opening round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs is interviewed in the ring after defeating Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Danny Jacobs celebrates after retaining his WBC Middleweight championship with a TKO over fellow Brooklyn native Peter Quillin 85 seconds into the opening round. Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs celebrates after defeating Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

Brooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterBrooklyn Boxing: Danny Jacobs vs. Peter Quillin, Barclays CenterDanny Jacobs celebrates after defeating Peter Quillin via a first-round stoppage in their WBA Middleweight Championship bout at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, on Dec. 5, 2015. Photo: NYSportsDay

]]>
(Ashley Marshall Photo) #JacobsQuillin Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Boxing Danny Jacobs HBOShoTime Peter Quillin photography sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/12/photos-danny-jacobs-defeats-peter-quillin-to-retain-wbc-middleweight-title Mon, 07 Dec 2015 00:35:55 GMT
Player of the Year Laura Gomez headlines four Panthers on DII East Region First Team https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/12/player-of-the-year-laura-gomez-headlines-four-panthers-on-dii-east-region-first-team A quartet of Adelphi Panthers who helped lead the women's soccer team to the NCAA Division II regional championship final have been named to the 2015 Division II Conference Commissioners Association East Region First Team.

Laura Gomez, Victoria Antonino, Taylor Groth and Taylor Salmon headlined a list of 13 student-athletes named to the First Team All-Region squad. Here are a couple images from the regional championship game against Bridgeport. All photos are Ashley Marshall/Adelphi University.

Gomez (19) earned Player of the Year honors after scoring 12 goals that ranked her first in the Northeast-10 Conference and 45th in the country.

NCAA DII Women's Soccer: Adelphi vs. Bridgeport, Knights FieldNCAA DII Women's Soccer: Adelphi vs. Bridgeport, Knights FieldNCAA DII Women's Soccer: Adelphi vs. Bridgeport at Knights Field in Bridgeport, Connecticut, USA, on Nov. 20, 2015. Photo: Ashley Marshall/Adelphi University

Antonino (10) recorded five goals, including the double-overtime winner against Merrimack to send the Panthers to the NE-10 final, and two assists.

NCAA DII Women's Soccer: Adelphi vs. Bridgeport, Knights FieldNCAA DII Women's Soccer: Adelphi vs. Bridgeport, Knights FieldNCAA DII Women's Soccer: Adelphi vs. Bridgeport at Knights Field in Bridgeport, Connecticut, USA, on Nov. 20, 2015. Photo: Ashley Marshall/Adelphi University

Groth (4) was named NE-10 Defensive Player of the Year and anchored a back line that allowed 0.6 goals per game. NCAA DII Women's Soccer: Adelphi vs. Bridgeport, Knights FieldNCAA DII Women's Soccer: Adelphi vs. Bridgeport, Knights FieldNCAA DII Women's Soccer: Adelphi vs. Bridgeport at Knights Field in Bridgeport, Connecticut, USA, on Nov. 20, 2015. Photo: Ashley Marshall/Adelphi University

Salmon (7) won the NE-10 Championship MVP award and recorded three goals and two assists from defense. NCAA DII Women's Soccer: Adelphi vs. Bridgeport, Knights FieldNCAA DII Women's Soccer: Adelphi vs. Bridgeport, Knights FieldNCAA DII Women's Soccer: Adelphi vs. Bridgeport at Knights Field in Bridgeport, Connecticut, USA, on Nov. 20, 2015. Photo: Ashley Marshall/Adelphi University

]]>
(Ashley Marshall Photo) Adelphi Pathers Adelphi University Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Laura Gomez NCAA NCAA DII Taylor Groth Taylor Salmon Victoria Antonino Women's soccer photography soccer sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/12/player-of-the-year-laura-gomez-headlines-four-panthers-on-dii-east-region-first-team Thu, 03 Dec 2015 15:10:47 GMT
New York Red Bulls defeat rivals DC United in Eastern Conference Semifinals https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/11/new-york-red-bulls-defeat-rivals-dc-united-in-eastern-conference-semifinals A late strike from Bradley Wright-Phillips secured the New York Red Bulls' place in the Eastern Conference finals with a 1-0 win at home to rivals DC United on Sunday at Red Bull Arena. The injury-time strike gave the Red Bulls a 2-0 win on aggregate and they will now meet the winner of the Columbus Crew SC - Montreal Impact match in the Conference Championship.

Here's a selection of photos from the match.

MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaPlayers line up before the start of the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaFans in the South Ward remember Mike Vallo during the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaKemar Lawrence on the attack during the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaBill Hamid collects a cross during the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaNew York's Mike Gella jumps with Perry Kitchen during the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaNew York goalkeeper Luis Robles during the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaDC United's Nick DeLeon heads the ball during the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaNew York goalkeeper Luis Robles salutes the fans during the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaFans in the South Ward during the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaBradley Wright-Phillips reacts to missing a chance during the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMatt Miazga in action during the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaSacha Klijestan reacts during the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaNew York's Matt Miazga wins a header in the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaLloyd Sam tangles with Nick DeLeon in the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaSacha Klijestan receives a caution in the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaNick DeLeon curls a shot towards goal in the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaBradley Wright-Phillips shoots at goal in the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaBradley Wright-Phillips rounds goalkeeper Bill Hamid to score the only goal of the game in the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaFans celebrate after Bradley Wright-Phillips' goal in the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaMLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United, Red Bull ArenaBradley Wright-Phillips celebrates with fans after the MLS Eastern Conference Semifinal Second Leg: New York Red Bulls vs. DC United at Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, USA, on Nov. 8, 2015. Photo: Ashley Marshall/MLSGB.com

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo DC United Eastern Conference Garden State Ultras New York Red Bulls Red Bull Arena South Ward photography soccer sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/11/new-york-red-bulls-defeat-rivals-dc-united-in-eastern-conference-semifinals Mon, 09 Nov 2015 01:20:40 GMT
2015 All-Star Cricket match at Citi Field https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/11/2015-all-star-cricket-match-at-citi-field King of Spin Shane Warne turned back the clock to dismiss cricketing icons Sachin Tendulkar, Brian Lara and Vvs Laxman, and fellow Australian Ricky Ponting recorded an unbeaten 48 as Warne’s Warriors defeated Sachin’s Blasters by six wickets in front of a raucous crowd at the first Cricket All-Stars match in New York City on Saturday.

Leading a cast of global cricket legends, Warne and Tendulkar entertained almost 35,000 fans over three hours of entertaining cricket at Citi Field, the home of the New York Mets, in Queens.
 
Warne won the toss and chose to bowl first on a dry but overcast afternoon in New York’s biggest borough, taking three wickets for 20 runs in four overs of work.Andrew Symonds also claimed there wickets in two overs.
 
Blasters openers Virender Sehwag and Tendulkar scored 55 and 26 respectively, the former lashing six sixes and three fours from just 22 balls before getting bowled by Daniel Vettori. Sehwag’s work at the crease was the highlight of the Blasters’ innings, and the 140/8 score left the Warriors needing just seven runs an over as they chased down the modest total.
 
Openers Matthew Hayden and Jacques Kallis fell on consecutive balls — Hayden caught behind by Moin Khan off Shoaib Akhtar’s short delivery, Kallis run out by Muttiah Mutalitheran — but Ponting scored 48 runs off 38 balls to steady the ship.
 
Kumar Sangakkara was caught by Mahela Jayawardene on 41, but Jonty Rhodes scored an unbeaten 20 from 14 deliveries, steering the Warriors to victory with a reverse sweep that went for six.
 
Here are some photos from the match.
 
All-Star Cricket, Citi FieldAll-Star Cricket, Citi FieldCaptains Shane Warne (left) and Sachin Tundulkar share a laugh at the All-Star Cricket at Citi Field in Queens, New York, USA, on Nov. 7, 2015. Photo: SportswireS
All-Star Cricket, Citi FieldAll-Star Cricket, Citi FieldPlayers stand during the National Anthem at the All-Star Cricket match at Citi Field in Queens, New York, USA, on Nov. 7, 2015. Photo: Sportswire All-Star Cricket, Citi FieldAll-Star Cricket, Citi FieldSachin Tendulkar leaves the field as members of the Warne's Warriors celebrate in the All-Star Cricket match at Citi Field in Queens, New York, USA, on Nov. 7, 2015. Photo: Sportswire All-Star Cricket, Citi FieldAll-Star Cricket, Citi FieldOpening batsmen Virender Sehwag (left) and Sachin Tendulkar head to the crease at the start of the All-Star Cricket match at Citi Field in Queens, New York, USA, on Nov. 7, 2015. Photo: Sportswire All-Star Cricket, Citi FieldAll-Star Cricket, Citi FieldSachin Tendulkar batting in the All-Star Cricket match at Citi Field in Queens, New York, USA, on Nov. 7, 2015. Photo: Sportswire All-Star Cricket, Citi FieldAll-Star Cricket, Citi FieldSachin Tendulkar plays a shot during the All-Star Cricket match at Citi Field in Queens, New York, USA, on Nov. 7, 2015. Photo: Sportswire All-Star Cricket, Citi FieldAll-Star Cricket, Citi FieldJacques Kallis makes an acrobatic catch in the All-Star Cricket match at Citi Field in Queens, New York, USA, on Nov. 7, 2015. Photo: Sportswire All-Star Cricket, Citi FieldAll-Star Cricket, Citi FieldVvs Laxman heads back to the dugout as Warne's Warriors celebrate during the All-Star Cricket match at Citi Field in Queens, New York, USA, on Nov. 7, 2015. Photo: Sportswire All-Star Cricket, Citi FieldAll-Star Cricket, Citi FieldA general view of the All-Star Cricket match at Citi Field in Queens, New York, USA, on Nov. 7, 2015. Photo: Sportswire All-Star Cricket, Citi FieldAll-Star Cricket, Citi FieldMake Jayawardene in action in the All-Star Cricket match at Citi Field in Queens, New York, USA, on Nov. 7, 2015. Photo: Sportswire All-Star Cricket, Citi FieldAll-Star Cricket, Citi FieldMouth Muralitheran bowling during the All-Star Cricket match at Citi Field in Queens, New York, USA, on Nov. 7, 2015. Photo: Sportswire All-Star Cricket, Citi FieldAll-Star Cricket, Citi FieldRicky Pointing celebrates after he helped his team to victory at the All-Star Cricket match at Citi Field in Queens, New York, USA, on Nov. 7, 2015. Photo: Sportswire All-Star Cricket, Citi FieldAll-Star Cricket, Citi FieldShane Warne poses with his Man of the Match award after the All-Star Cricket match at Citi Field in Queens, New York, USA, on Nov. 7, 2015. Photo: Sportswire
]]>
(Ashley Marshall Photo) All-Star Cricket Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Citi Field cricket photography sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/11/2015-all-star-cricket-match-at-citi-field Sun, 08 Nov 2015 15:56:50 GMT
Brooklyn Bolts defeat Florida BlackTips, win FXFL championship https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/10/brooklyn-bolts-defeat-florida-blacktips-win-fxfl-championship The Brooklyn Bolts defeated the Florida BlackTips, 31-24, at MCU Park in Brooklyn to clinch the Bolts' second Fall Experimental Football League championship.

The game had everything including a blocked punt recovered for a safety, a pick-six on the first drive of the game, missed field goals, missed extra points, an ejected player reinstated one possession later and the ball from a kickoff going out of bounds being placed at the spot it went out.

Here are a couple shots from the game, which featured former first-round NFL quarterback Josh Freeman quarterbacking the Bolts.

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Brooklyn Bolts Florida BlackTips football photography sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/10/brooklyn-bolts-defeat-florida-blacktips-win-fxfl-championship Sat, 31 Oct 2015 22:19:04 GMT
Raul Mondesi could make history with Kansas City Royals in 2015 World Series https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/10/raul-mondesi-could-make-history-with-kansas-city-royals-in-2015-world-series Raul Mondesi could make history this week if he appears in a World Series game for the Kansas City Royals.

Mondesi, just 20 years old, is looking to become the first player to make his Major League debut in the Fall Classic. He is yet to play a game above Double-A, but was added to the Royals' roster ahead of Game 1 on Tuesday.

I remember photographing Mondesi, the son of former big leaguer Raul Mondesi Sr., in the South Atlantic League All-Star Game held at FirstEnergy Park in Lakewood, N.J. on June 18, 2013, when he was a member of the Class A Lexington Legends.

 

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Baseball Kansas City Royals Raul Mondesi World Series photography sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/10/raul-mondesi-could-make-history-with-kansas-city-royals-in-2015-world-series Wed, 28 Oct 2015 01:01:59 GMT
Varsity golf semifinals tee off at Marine Park Golf Club https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/10/varsity-golf-semifinals-tee-off-at-marine-park-golf-club Tottenville advanced to the girls' varsity golf finals on Monday afternoon with a 3-0 win over Cardozo.

Marine Park features a long, straight par-five on the first hole, a back-to-front sloped green on the second hole and a long par-four on the dogleg right third. A trio of bunkers guard the green on the short 264-yard par four fourth while views of the Empire State Building greet golfers teeing off on the fifth, a 123-yard par three hole from the red tee. 

A grip it and rip it drive from the tee on six is the best way to save par on that 341-yard par four, but more guile and tact is needed on the seventh, which features a narrow fairway and an uphill green. The par three eighth runs along the bank of the water hazard, while the ninth sees golfers hitting over the lake to hit the green in regulation.

This semifinal was played over nine holes.

Here are some photos from the contest, taken with either the 300mm 2.8, 70-200mm 2.8 or 50mm 1.4.

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Marine Park Golf Club golf photography sport varsity https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/10/varsity-golf-semifinals-tee-off-at-marine-park-golf-club Tue, 27 Oct 2015 01:00:00 GMT
New York Red Bulls beat Philadelphia Union, 4-1, in regular-season finale at Red Bull Arena https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/10/new-york-red-bulls-beat-philadelphia-union-4-1 The New York Red Bulls ended their regular season finale at Red Bull Arena with a comfortable 4-1 win over the Philadelphia Union to clinch the Eastern Conference and guarantee themselves of a first or second seed in the Major League Soccer playoffs next month.

Mike Grella scored after seven seconds for the fastest goal in MLS history, Bradley Wright-Phillips added a second goal three minutes later and Grella made it 3-0 after 17 minutes. Kumar Lawrence scored his first MLS goal just before the break to extend the advantage to 4-0. Sebastien Le Toux scored for the Union on 55 minutes, but the Red Bulls coasted the rest of the way.

The Red Bulls are tied with FC Dallas in the Supporters' Shield race for the best regular-season record with one game remaining. New York travels to Chicago on Sunday while FC Dallas hosts San Jose.

Here are some photos from the game.

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Bulls" New Philadelphia Union Red Red Bull Arena, MLS, York action photography sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/10/new-york-red-bulls-beat-philadelphia-union-4-1 Mon, 19 Oct 2015 03:14:50 GMT
New York City FC vs. San Jose Earthquakes https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/10/new-york-city-fc-vs-san-jose-earthquakes New York City FC defeated the San Jose Earthquakes, 3-2, at Yankee Stadium in the first ever MLS meeting between the two teams. 

Here are some images from the match.

Shay Facey, New York City FCShay Facey, New York City FCNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday

MLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesMLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday MLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesMLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday MLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesMLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday MLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesMLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday Andrea Pirlo, New York City FCAndrea Pirlo, New York City FCNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday Mix Diskerud, New York City FCMix Diskerud, New York City FCNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday MLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesMLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday MLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesMLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday MLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesMLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday Quincy Amarikwa and referee Edvin Jurisevic, New York City FC vs San Jose EarthquakesQuincy Amarikwa and referee Edvin Jurisevic, New York City FC vs San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday MLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesMLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday MLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesMLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday Patrick Mullins, New York City FCPatrick Mullins, New York City FCNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday MLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesMLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday MLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesMLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday Mix Diskerud, New York City FCMix Diskerud, New York City FCNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday Matias Perez Garcia, San Jose EarthquakesMatias Perez Garcia, San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday Chris Wingert, New York City FCChris Wingert, New York City FCNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday

MLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesMLS: New York City FC vs San Jose EarthquakesNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday

Frank Lampard, New York City FCFrank Lampard, New York City FCNew York City FC vs San Jose Earthquakes at Yankee Stadium in The Bronx, New York, USA, on Sept. 19, 2015. Photo: Ashley Marshall/New York Sportsday

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo MLS New York City FC San Jose Earthquakes Yankee Stadium football photography soccer sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/10/new-york-city-fc-vs-san-jose-earthquakes Sun, 20 Sep 2015 03:00:00 GMT
Photos: Hudson Valley vs. Staten Island Yankees https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/7/photos-hudson-valley-vs-staten-island-yankees Here's a selection of images from the Staten Island Yankees' 3-2 win over the visiting Hudson Valley Renegades in a New York-Penn League Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, NY, on June 5, 2015.

Staten Island Yankees Richmond County Bank BallparkStaten Island Yankees Richmond County Bank BallparkMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Staten Island Yankees Richmond County Bank BallparkStaten Island Yankees Richmond County Bank BallparkMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Staten Island Yankees Richmond County Bank BallparkStaten Island Yankees Richmond County Bank BallparkMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Staten Island Yankees Richmond County Bank BallparkStaten Island Yankees Richmond County Bank BallparkMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Staten Island Yankees Richmond County Bank BallparkStaten Island Yankees Richmond County Bank BallparkMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Taylor Hawkins, Hudson Valley RenegadesTaylor Hawkins, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Travis Ott, Hudson Valley RenegadesTravis Ott, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com MiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Luis Cedeno, Staten Island YankeesLuis Cedeno, Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Jake Cronenworth, Hudson Valley RenegadesJake Cronenworth, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Travis Ott, Hudson Valley RenegadesTravis Ott, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Kyle Holder, Staten Island YankeesKyle Holder, Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Nic Wilson, Hudson Valley RenegadesNic Wilson, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Taylor Hawkins, Hudson Valley RenegadesTaylor Hawkins, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com MiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Taylor Hawkins, Hudson Valley RenegadesTaylor Hawkins, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com MiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Michael Russell, Hudson Valley RenegadesMichael Russell, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Jake Cronenworth, Hudson Valley RenegadesJake Cronenworth, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Travis Ott, Hudson Valley RenegadesTravis Ott, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Jake Cronenworth, Hudson Valley RenegadesJake Cronenworth, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Kyle Holder, Staten Island YankeesKyle Holder, Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com MiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Scooter the Holy Cow, Staten Island YankeesScooter the Holy Cow, Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Tim Ingram, Hudson Valley RenegadesTim Ingram, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Hector Montes, Hudson Valley RenegadesHector Montes, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Hector Montes, Hudson Valley RenegadesHector Montes, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com MiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Jake Cronenworth, Hudson Valley RenegadesJake Cronenworth, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com MiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com MiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Angel Moreno, Hudson Valley RenegadesAngel Moreno, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com MiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com MiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Oscar Sanay, Hudson Valley RenegadesOscar Sanay, Hudson Valley RenegadesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Josh Roeder, Staten Island YankeesJosh Roeder, Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com MiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island YankeesMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com AutographsAutographsMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Run the bases,Run the bases,MiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Staten Island Ferry, Statue of LibertyStaten Island Ferry, Statue of LibertyMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com Staten Island Ferry, Statue of LibertyStaten Island Ferry, Statue of LibertyMiLB: Hudson Valley Renegades vs. Staten Island Yankees in a Minor League Baseball game at Richmond County Bank Ballpark in Staten Island, New York, on 7/5/15. Photo: Ashley Marshall/MLB.com

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Baseball Hudson Valley Renegades Photos Staten Island Yankees photography sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/7/photos-hudson-valley-vs-staten-island-yankees Tue, 07 Jul 2015 02:23:34 GMT
New York University Baseball plays first home game in 41 years https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/3/new-york-university-baseball-plays-first-home-game-in-41-years New York University's baseball team played its first game in 41 years on Saturday.

The NYU Violets dropped a doubleheader to the Brandeis University Judges at MCU Park on Coney Island, the home of the Brooklyn Cyclones, the Class A Short-Season affiliate of the New York Mets.

Center fielder Michael Vokulich was 3-for-4 with an RBI and a stolen base and third baseman Christian Bloom and catcher CJ Picerni each collected a pair of hits in the opener, a 4-2 defeat. Leadoff man and left fielder Adrian Spitz was 1-for-4 with two steals and both runs scored.

Chase Denison took the complete-game loss for the Violets, surrendering four runs on eight hits and two walks while striking out four batters over seven innings. Denison's first pitch was the first thrown by an NYU player in a home game since 1973.
The Violets lost Game 2, 11-8, and were defeated, 3-1, in the series finale Sunday.

Here are some photos from the historic return of NYU baseball.

DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com

DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com

DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com

DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com DIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University JudgesDIII College Baseball: New York University Violets vs. Brandeis University Judges at MCU Park in Brooklyn, New York, on March 28, 2015. Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo Baseball MCU Park NYU baseball photography sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/3/new-york-university-baseball-plays-first-home-game-in-41-years Mon, 30 Mar 2015 02:00:22 GMT
United States Merchant Marine Academy (USMMA) Baseball https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/3/united-states-merchant-marine-academy-usmma-baseball The United States Merchant Marine Academy (USMMA) Mariners beat the Baruch Bearcats, 11-8, in a Landmark Conference game at MCU Park in Brooklyn, New York.

Here are some photos featuring the Mariners, who scored two runs in the second inning and three in each of the third, sixth and ninth.

 

]]>
(Ashley Marshall Photo) Ashley Marshall Ashley Marshall Photo USMMA United States Merchant Marine Academy baseball photography sport https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/3/united-states-merchant-marine-academy-usmma-baseball Tue, 17 Mar 2015 23:39:38 GMT
Yeshiva Maccabees vs. College of Mount Saint Vincent #BaseballBegins https://www.ashleymarshallphoto.com/blog/2015/3/yeshiva-maccabees-vs-college-of-mount-saint-vincent-baseballbegins The spring is upon us and that mean's it's baseball season. While New York City's public parks and fields remain closed to baseball and softball teams, New York's college teams returned to action this week.

In my first game of the spring, the College of Mount Saint Vincent swept an NCAA D-III Skyline Conference doubleheader against Yeshiva.

Here are a couple images from the games.

NCAA D-III baseball: Yeshiva Maccabees vs. College of Mount Saint VincentNCAA D-III baseball: Yeshiva Maccabees vs. College of Mount Saint VincentNCAA D-III baseball: The Yeshiva Maccabees against the College of Mount Saint Vincent in a Skyline Conference game at MCU Park in Brooklyn, New York, on Friday, March 13, 2015. (Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com) NCAA D-III baseball: Yeshiva Maccabees vs. College of Mount Saint VincentNCAA D-III baseball: Yeshiva Maccabees vs. College of Mount Saint VincentNCAA D-III baseball: The Yeshiva Maccabees against the College of Mount Saint Vincent in a Skyline Conference game at MCU Park in Brooklyn, New York, on Friday, March 13, 2015. (Photo: Ashley Marshall/AshleyMarshallPhoto.com)